بی خردی در روایات اسلامی شیعی :: امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

بی خردی در روایات اسلامی شیعی

 📖 امام علی (علیه السلام)

بى خردى، بدترین درد است.(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

بى خردى، دردى بى درمان و مرضى لا علاج است.(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

 بى خردى، بدبختى است .(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

 انسان بى خرد حتّى در شهر خود غریب است و در میان عزیزانش، خوار است.(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

احمق را اگر به کار خوبى متوجّه کنى، غافل مى شود ، اگر بخواهى از نیکى دست بکشد، دست مى کشد ، اگر به نادانى وادارش کنى، در پى نادانى مى رود ، چون سخن گوید، دروغ به زبان آورد ، فهم ندارد و اگر هم به او تفهیم کنى، نمى فهمد .(متن عربی+منبع)

 

 

📖امام علی (علیه السلام)

کسى که عیبهاى دیگران را ببیند و آنها را زشت شمارد اما همان عیبها را در خود بپسندد، احمق واقعى است .(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

حماقت انسان، از این راه شناخته مى شود که در هنگام برخوردارى سرمست شود و در تنگدستى خود را بسیار خوار کند .(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

حماقت آدمى، از سه چیز شناخته مى شود: از بیهوده گوییهایش، از پاسخ دادنش به چیزى که از او سؤال نمى شود، و از تهوّرش در کارها

(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

احمق بر حذر باش ؛ زیرا آدم احمق، خودش را اگر چه بدکار باشد ، نیکوکار مى داند و ناتوانیش را زیرکى و شرّ و بدیش را خیر و خوبى مى شمارد .(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)
از احمق دورى کن ؛ زیرا که مدارا کردن با او، تو را به رنج مى افکند و سازگارى با او، تو را هلاک مى کند و مخالفت با او، آزارت مى دهد و همراهى با او، باعث سختى و گران بارى توست.(متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

احمق ترین آدمها کسى است که خوبى نمى کند و انتظار تشکر دارد و بدى مى کند و توقع پاداش نیک دارد (متن عربی+منبع)

 

 

📖 امام علی (علیه السلام)

احمق ترین مردم کسى است که عیب دیگران را زشت مى شمارد، در حالى که خود آن عیب را داراست .(متن عربی+منبع)

 

 

 

امیرحسین دادگستر

امیرحسین دادگستر

AMIR HOSSEIN DADGOSTAR

ساعت ورود شما

امیرحسین دادگستر